Algemene Voorwaarden

1. Definities
Natuurgeneeskundepraktijk Josefien van Dijk is een eenmanszaak die gevestigd is in
’s-Hertogenbosch aan de Ernst Schumacherstraat nummer 30.
Cliënt = iedere natuurlijke persoon die met Natuurgeneeskundepraktijk Josefien van Dijk een behandelovereenkomst aangaat.
 
2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de Natuurgeneeskundige en cliënt.
 
3. Uitvoering van de overeenkomst
•  Natuurgeneeskundige zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
•  Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de natuurgeneeskundige worden medegedeeld.
•  Natuurgeneeskundige is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de cliënt verstrekte en/of onvolledige gegevens.
• Josefien van Dijk is geen arts of medicus en zal nooit de plaats innemen van medische professionals of zorgprofessionals. Je wordt aangeraden je te allen tijde met medische vragen, klachten of symptomen te richten tot een medische professional of zorgprofessional. Je dient nimmer je medicatie of artsenbezoeken te staken zonder overleg met je behandelend arts of specialist.
• Bij acute medische klachten of psychische problemen, bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten wordt geadviseerd direct medisch professionele hulp in te schakelen. Natuurgeneeskunde kan wel een uitstekende aanvulling zijn op reguliere (medische) behandelingen. 
• In het geval dat de therapeut je het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen adviseert, betreft het nooit een medisch advies. Het wordt aangeraden altijd de bijsluitertekst of de gebruiksaanwijzing goed te lezen, je te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering, een eventuele zwangerschap en het gebruik van andere geneesmiddelen, alcohol of drugs te melden aan de natuurgeneeskundige en waakzaam te zijn voor bijwerkingen. 
• Het gebruik of toepassen van diensten van de natuurgeneeskundige is volledig voor eigen verantwoordelijkheid.  

4. Wijziging van de behandeling
Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de therapie te wijzigen of aan te vullen zullen natuurgeneeskundige en cliënt in onderling overleg de behandeling aanpassen.
 
5. Geheimhouding
Natuurgeneeskundige heeft geheimhoudingsplicht van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de behandeling of van een andere bron is verkregen. De medische gegevens van cliënt vallen hier in ieder geval onder.
De (medische) gegevens van cliënt worden zorgvuldig bewaard gedurende de behandeling en tot 7 jaar na het laatste bezoek, i.v.m. de eisen die aan de praktijkinrichting worden gesteld. Daarna zullen die gegevens op een veilige manier worden vernietigd.
 
6. Klachten
Ik vind het belangrijk dat je tevreden bent over mijn dienstverlening, daarom streef ik ernaar om jou met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Dat hoor ik dan graag zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Komen we er samen niet uit, dan kun je je wenden tot de klachtenfunctionaris van de KAB en beroepsvereniging de NWP.

7. Betaling
Cliënt dient factuur middels een transactie (overboeking) binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen op de vermelde bankrekening. Bij te late betaling zal een incassobureau ingeschakeld worden en is cliënt aansprakelijk voor alle kosten die daarmee gepaard gaan.
 
8. Verhindering
Je dient je afspraak minimaal 24 uur van te voren te verzetten of te annuleren, zodat ik in de in de gelegenheid ben deze plaats op te vullen. Dit kan 7 dagen per week, 24 uur per dag. Telefonisch: 06 821 590 38 of per e-mail: jvandijknatuurgeneeskunde@gmail.com
Wanneer niet tijdig wordt afmeldt, zal 50% van de kosten van het geplande consult in rekening worden gebracht.